Červen 2011

Redoxní reakce

14. června 2011 v 12:28 | Michlík |  Chemie
Oxidačně-redukční rovnice na procvičení
a) NH3 + O2 → NO + H2O
b) Cr2O3 + KNO3 + K2CO3 → K2CrO4 + CO2 + KNO2
c) HI + H2SO4 → I 2 + S + H2O
d) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O
e) I 2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl
f) AsH3 + HNO3 → H3AsO4 + NO2 + H2O
g) BiCl3 + SnCl2 → Bi + SnCl4
h) As2O3 + Br2 + H2O → H3AsO4 + HBr
ch) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → K2SO4 + S + Cr2(SO4)3 + H2O
i) HgS + HNO3 + HCl → HgCl2 + S + NO + H2O
j) FeSO4 + HNO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O
k) KMnO4 + KI + H2SO4 → MnSO4 + I2 + K2SO4 + H2O
l) KBr + K2Cr2O7 + H2SO4 → Br2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
m) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Reakce disproporcionační a synproporcionační
a) ClO2 + NaOH → NaClO3 + NaClO2 + H2O
b) KBrO3 + KBr + H2SO4 → Br2 + K2SO4 + H2O
c) I2 + Ba(OH)2 → BaI2 + Ba(IO3)2 + H2O
d) KClO3 + H2SO4 → HClO4 + ClO2 + KHSO4 + H2O
e) P4 + Ba(OH)2 + H2O → PH3 + Ba(H2PO2)2
f) KClO3 → KClO4 + KCl
g) H2S + SO2 → S + H2O
h) NaIO3 + NaI + HCl → I2 + NaCl + H2O
Částečná oxidace nebo redukce
a) Cd + HNO3 → Cd(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
b) CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O
c) Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
d) Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
e) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
f) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
g) Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O
Složitější redoxní rovnice
a) As2S3 + HNO3 → H3AsO4 + S + NO2 + H2O
b) KNO3 + S + C → K2S + N2 + CO2
c) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
d) (NH4)2S2O8 + NH3 → N2 + (NH4)2SO4
(NH4)2S2O8 je peroxodisíran diamonný, 6 atomů O-II, 2 atomy O-I
(NH4)2S2O7 je disíran diamonný, všech 7 atomů O-II

Košický vládní program

8. června 2011 v 19:54 | Michlík |  Dějepis
Košický vládní program
Národní fronta - sdružovala povolené vládní strany
- sdružení politických stran a později i organizací - ČSSD, národní socialisté, lidovci, demokratická strana Slovenska, KSČ + KSS
- ostatní politické strany zakázány
- organizace - zahrádkáři, pionýři, svazáci, ...
- každá strana vyslala 3 zástupce, komunisté 6
- jednotná kandidátka Národní fronty od 1948 - volič dostal seznam kandidátů, nemohlo se kroužkovat
HLAVA I. - vláda národní fronty
- boj proti Německu společně se SSSR
- svoláno národní shromáždění, které mělo potvrdit prezidenta
- prozatimní národníshromáždění (vláda)
HLAVA II. - vláda musí pomáhat Rudé armádě, maximální podpora
- pomoc opravit infrastrukturu
- mobilizace na osvobozeném území
- vzít si příklad od Slováků a partyzánů → výzva k odporu
HLAVA III. - československá armáda po válce, její vývoj
- spojení Rudé armády a československé - více antifašistické a demokratické
- stejná výzbroj a výcvik jako Rudá armáda
- 1. československý sbor RU - L. Svoboda - Buzuluk
- letci VB do 1948, partyzáni
- bojovali po boku Rudé armády
- železná a demokratická kázeň, skoncovat s nepolitičností
- instituce Osvětových důstojníků (politruci) - besedy, přednášky
- velitelská místa po ´48 komunisté
- opatření na vyčištění armády - zkoumali národní a politickou minulost
- výměny kádru mezi ČSR a SSSR
- armáda měla dohlížet na rovnoprávnost Čechů a Slováků a obou jazyku v armádě
- nová bojová vyznamenání a řády
- vše pro rychlou případnou mobilizaci
- 1955 vznik Varšavské smlouvy
HLAVA IV. - zahraniční politika orientovaná na SSSR
- smlouva 12. prosince 1943 o vzájemné pomoci
- spolupráce s ostatními slovanskými zeměmi proti Německu
- smazání starých křivd - např. České Těšínsko
- orientace na východ, navázání styků s Jugoslávií
- utvrzování vztahů s Anglií, Francií a USA
HLAVA V. - domácí politika
- vypořádání se s nacisty, kolaboranty, ..., následky války
- odsun Němců
- vznik Národních výborů - lidmi volená zastupitelstva
- bude se o ně opírat vláda
- politická účast nedůležitá, bojovníci proti Německu
- dostavili se sem kariéristé a komunisté
- podpora vzniku organizací
- zrovnoprávnění žen
- všeobecné volební právo od 18 pro všechny (i vojáky)
- nepřipuštěna diskriminace
HLAVA VI. - národnostní otázka
- Slováci jsou svébytný národ
- rovný s rovným
- společný stát rovnoprávných národů
- na Slovensku slovenská národní rada (zákonodárná moc) a sbor pověřenců (poverenikov)
- úzká vládní spolupráce
- na Slovensku nedostatek důstojníků
HLAVA VII. - Rusíni
- Podkarpatská Rus připadla SSSR
HLAVA VIII. - maďarští a němečtí občané
- lidé s ČS občanstvím před Německem potvrzeno
- návrat zajištěn nenacistům
- u ostatních občanství zrušeno, zbytek vyhoštěn nebo souzen
HLAVA IX. - trestání válečných zločinců
- revoluční lidové soudy napojeny na Národní výbory - nebyli zde právníci
- vyřizování starých účtů
- internační tábory, odsuny, tresty smrti, předání Sovětům
- národní soudy - v Praze a v Bratislavě
- větší případy - Hácha, členové Beranovy vlády, K. H. Frank
- zrádní úředníci, novináři, Kuratorium, gestapo, Tiso, ...
- souzeni právníky
HLAVA X. - majetek
- znárodněn majetek nepřátel
- dohlížel na to Národní výbor
- vrácení majetku, který zabrali Němci (židovský majetek)
HLAVA XI. - znárodnění majetku
- zrádci, kolaboranti, ...
- daně do ČS rolnictva
- majetek ve správě Národního pozemkového fondu (kumunisté)
- bez náhrady
- při rozdělování přednost oběti, vojáci, ...
HLAVA XII. - obnova hospodářství
- topení, práce, znovuzřízení pošty, dopravy
- mezinárodní organizace UNRRA - hospodářská a kulturní pomoc na konci války, poté součást Marshallova plánu
HLAVA XIII. - hospodářství
- zabezpečení nejnutnějších potravin
- rolníci dostali normy na povinné dodávky potravin → likvidace drobného rolnictva
- normované příděly
HLAVA XIV. - sociální politika
- všichni, kteří mohou pracovat, aby pracovali
- ve prospěch pracujícího lidu
- kolektivní smlouvy
- velké rodiny, inteligence → velká podpora
- dobrovolné sdružování do odborů
- repatriace sudetského obyvatelstva
HLAVA XV. - kultura a vzdělávání
- znovuotevřeny školy, očištění
- nové učebnice, kontrola školních a veřejných knihoven
- německé a maďarské školy uzavřeny
- znovuvybavování škol
- VŠ studenti se mohou vrátit zpět
- na Slovensku řízeno školství odtamtud, SR kultura měla podporovat českou orientaci na slovanství
- úprava knih od antisovětských myšlenek, 1. cizí jazyk ruština
HLAVA XVI. - závěr
- předseda vlády Zdeněk Fierlinger (československý soc. demokrat)
- místopředseda Klement Gotwald (kom.), náměstek předsedy vlády Viliam Široký (kom.) a Mnsgr. Jan Šrámek (lidovec)
- min. vnitra Václav Nosek (kom.)
- min. financí Vavro Šrobár (demokrat)
- min. školství a osvěty Zdeněk Nejedlý (kom.)
- min. zahraničí Jan Masaryk (nezávislý)
- min. obrany Ludvík Svoboda
- min. informací Václav Kopecký (kom.)
- min. zemědělství Julius Ďuriš
- Vladomír Clementis - tajemník min. zahraničí a poté i ministr